Lean Closing

Kursen inleds med en introduktion i vad begreppen Lean Administration och Lean Closing kommer i från och vad Lean innebär i form av förhållningssätt och principer. Under kursen behandlas teorier, metoder och verktyg som stöttar ett flödesfokuserat förhållningssätt inom bokslutsprocessen eller annan administrativ process och det finns utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter kopplat till den egna verksamheten. Hur kan jag och mitt företag ha nytta av Lean?

Ett Lean förhållningssätt innebär att gå från optimering av resurser till optimering av flöden utifrån ett kundperspektiv. Faktorer som inte skapar värde för den externa eller interna kunden identifieras och elimineras genom att alla medarbetare tillsammans fokuserar på att ständigt förbättra verksamheten.

Den här utbildningen ger en introduktion i filosofin bakom samt exempel på metoder och verktyg som stöttar ett flödesfokuserat förhållningssätt inom administrativa processer såsom bokslutsprocessen.

Kursinnehåll
Kursen innehåller moment som omfattar:

  • Vad är Lean och vad innebär Lean Administration och Lean Closing?
  • Exempel på metoder och verktyg för att optimera administrativa flöden; processkartläggning värdeflödesanalys, standardisering, visualisering, mätetal mfl.
  • Diskussion och reflektion kopplat till deltagarnas verksamheter
  • Lean Closing kopplat till intern styrning och kontroll samt till riskhantering

Syfte
Att öka kunskapen om vad begreppet Lean innebär och få exempel på metoder och verktyg som stöttar ett flödesfokuserat förhållningssätt inom en administrativ process såsom bokslutsprocessen.

Mål
Deltagarna skall efter genomförd kurs:

  • Ha kännedom om grundprinciperna inom Lean
  • Ha insikt i vad det innebär att gå från optimering av resurser till optimering av flöden
  • Kunna tillämpa metoder och verktyg som stöttar ett flödesfokuserat förhållningssätt inom bokslutsprocessen

Målgrupp
De som behöver en introduktion till Lean och vill få insikt i vad Lean kan innebära för en administrativ verksamhet i praktiken.

Litteratur
Detta är lean av N Modig och P Åhlström.

Information om kursen
Antal dagar: 1
Lunch ingår

Anmälan och frågor till utbildning@nogap.se