Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande

Organisationer förväntas från allt fler håll införliva sociala och miljömässiga hänsyn i beslutsfattandet och ta ansvar för sin påverkan på samhället och miljön. Att leva upp till avkastningskraven räcker inte längre. Omvärldens krav på god etik och hållbar utveckling ökar pressen. Det sedan länge vedertagna begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, går mot ett vidare åtagande mer korrekt benämnt ”Social Responsibility”, socialt ansvarstagande.

hall-nogap

 

Hur förhåller sig då socialt ansvarstagande och hållbar utveckling till varandra?

Hållbar utveckling är ett allmänt accepterat begrepp som härrör från publiceringen av FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid” (Världskonferensen för Miljö och Utveckling, 1987) och innefattar tre dimensioner; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det handlar om att tillgodose samhällets behov och samtidigt leva inom planetens ekologiska gränser, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Socialt ansvarstagande fokuserar på organisationer och rör organisationens ansvar gentemot samhälle och miljö. För att agera ansvarsfullt och bidra till en hållbar utveckling behöver organisationen beakta de förväntningar samhället har på ekonomiska, sociala och miljömässiga mål.

FN ger vägledning genom sitt ramverk Global Compact, som med sina tio principer täcker in fyra huvudområden; de mänskliga rättigheterna, arbetsförhållanden, miljö samt anti-korruption. För att styra upp arbetet finns en uppsjö av olika ramverk och riktlinjer att välja bland. Global Compact lyfter framför allt fram GRI, Global Reporting Initiative, samt IR, Integrated Reporting. Det sistnämnda lanserades så sent som vid årsskiftet 2013/2014.

Global Compact kopplar väl till den internationella ISO-standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000 (SS-ISO 26000:2010, Vägledning för socialt ansvarstagande) och därmed även till ISO 854000 (SS 854000:2014, Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner- Vägledning) som publicerades i april 2014 med fokus på hållbar verksamhetsstyrning för organisationer inom kommun, landsting och region.

Vi på Nogap håller oss uppdaterade inom dessa områden, som i dagsläget är i en snabb och spännande utveckling. Vi kan stötta både med utbildning och med att bygga upp en tydlig rapporteringsstruktur som underlättar integreringen av socialt ansvarstagande i den dagliga verksamheten och säkerställer en effektiv och mätbar uppföljning. Vi har metoder och verktyg som möjliggör en kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning.

Att arbeta med socialt ansvarstagande innebär att hantera stora frågeställningar som kan vara svåra att bryta ner till en greppbar och konkret nivå. I den senaste versionen av GRI, G4, betonas väsentlighet (materiality). Vi på Nogap hjälper dig att hitta rätt väg fram utifrån de frågor som är mest väsentliga för just din organisation. Det gäller att identifiera vilka områden som gör störst skillnad för både företaget i sig och dess intressenter. Med det som bas byggs en rapporteringsstruktur som säkerställer såväl efterlevnad som ständiga förbättringar inom företagets sociala ansvarstagande och strävan efter att bidra till en hållbar utveckling. Långsiktig framgång för verksamheten och hållbart värde för dess intressenter skapas genom att fokusera på att nå hållbar lönsamhet.

”I interimsrollen som hållbarhetsekonom på Systembolaget har Nogap, genom Anneli af Klerckers höga kompetens och kvalitet i utförandet, bidragit till att utveckla vår hållbarhetsrapportering. Utan Annelis noggrannhet hade vi aldrig lyckats få en så pass bra slutprodukt som den Ansvarsredovisning 2015 vi nu fått.”

Cecilia Pinaitis, Projektledare Systembolaget