ISO – Ledningssystem

Ett företag som är väl fungerande och attraktivt för sina kunder ökar givetvis sina möjligheter till långsiktig lönsamhet. För att skapa ett attraktivt företag ur både kund- och medarbetarhänseende krävs att organisationen aktivt och strukturerat arbetar med bland annat kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett sätt att arbeta med dessa frågor är att införa ledningssystem, ett arbete som ofta tar avstamp och stöd i nationella eller internationella standarder och lagkrav.

Ett ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till; miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan, kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta och arbetsmiljöledningssystem syftar till att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. En organisation kan ha flera ledningssystem och det finns flera internationella standarder som kan hjälpa en organisation att bygga upp ett ledningssystem, till exempel ISO 9000-serien för kvalitetsledning eller ISO 14000-serien för miljöledning.

Det verkliga ledningssystemet är de personer och den kompetens som individerna i verksamheten förfogar över. Men också de utrymmen, verktyg, och val som personer i organisationen gör. Beskrivningen av ledningssystemet visar hur organisationen vill att det ska fungera. Avvikelser från denna önskan sker oftast dagligen och svårigheterna att upprätthålla strukturen ökar ju mer komplex organisationen är. Att arbeta med dessa frågor i den operativa verksamheten med ett tydligt kommunicerat syfte samt en tydlig bild av det önskade läget ökar möjligheten för att rutiner följs och önskade mål uppnås.

Vad gör Nogap?

Vi på Nogap hjälper våra kunder att skapa en hållbar verksamhetsutveckling genom att:

  • Införa ledningssystem i verksamheten
  • Stödja inför certifiering, revision eller omcertifiering
  • Utbilda ledning och personal i kvalitetsstandards
  • Integrerar Lean och ISO i verksamheten

Nogap har bland annat kompetens inom följande områden

Nogap i framkant av utvecklingen SIS Standard Developer 2014

För att hela tiden ligga i framkant Nogap har fått möjligheten att delta som medlemmar i Kommittén för kvalitetsledning (TK 304) som arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer i utvecklingen av framtida standarder inom kvalitetsledning. Kommittén ansvarar för arbetet med ett flertal standarder med betoning på ISO 9000-serien. Produktportföljen innehåller även ISO 19011 (revisionsstandarden), standarder för kundtillfredsställelse (ISO 10000-serien) och kompetensförsörjning (SS 624070). Det är ett arbete som bedrivs både nationellt och internationellt med ett mycket eftertraktat kompetenscentra och nätverk.