Omorganisation, restrukturering och integrering av nya verksamheter

Det viktigaste i ett företags utveckling är att verksamhetsutvecklingsarbetet är en integrerad del av den löpande verksamheten. Detta är en framgångsfaktor som återfinns hos företag som visat en hållbar lönsamhetsutveckling, kassaflöde och tillväxt.

Under ett företags utveckling inträffar händelser där yttre eller inre faktorer hastigt förändrar förutsättningarna. Förändringarna sker under tidspress, effekterna är svåra att förutsäga och skapar osäkerhet inom organisationen. När mer genomgripande förändringar än kontinuerligt förbättringsarbete är nödvändiga hjälper vi på Nogap våra klienter/kunder:

Omorganisation
I vissa fall har man genom ett arbetssätt nått en långsiktig framgång, men förändringar i omvärlden eller en långsam försvagning i måluppfyllelsen leder till att man inser att den nuvarande organisationen /arbetssättet inte kommer att fungera i framtiden. Det blir nödvändigt anpassa sig efter en förändrad konkurrenssituation, ett förändrat kunderbjudande eller att stegvisa effektiviseringar inte räcker för att nå ett övergripande mål.

Restrukturering
I vissa fall har förändringarna varit så dramatiska att det inte går att göra små justeringar för att komma till en lönsamhet igen. Då blir det en fråga om att göra kraftiga förändringar ofta med neddragningar i personal och produktionskapacitet. Det kan även röra sig om en finansiell restrukturering för att nå en långsiktig trygghet och konkurrenskraft.

Integrering av nya verksamheter
Ett expanderande företag genomför ofta förvärv för att nå en ny marknad, en ny produktionskapacitet, eller utökat kunderbjudande. I samband med att en verksamhet förvärvas skall den integreras i den befintliga. Oavsett om det rör sig om en fusion eller om den nya enheten behåller en högre grad av självständighet, innebär det en stor insats både för den befintliga verksamheten och för den nya enheten.

Nogaps konsulter har lång erfarenhet av att leda omorganisationer, restruktureringar och integrering av nya verksamheter. Våra konsulter har själva arbetat i ledande positioner i företag som har gått igenom dessa processer. Därmed har vi en djup förståelse och kunskap om effekterna och stressen inom organisationen. Vi vet att det tar tid för effekterna att få genomslag och vikten av att agera snabbt och få med hela organisationen förändringsarbetet. I vårt arbete som konsulter har vi deltagit som projektledning och arbetat med punktinsatser hos företag.

Med våra unika erfarenheter kopplade till vår bakgrund som ekonomer i ledande befattningar har vi helhetsbilden och kan koppla ihop de ekonomiska nyckeltalen till den fysiska verkligheten och verksamheten. Vi har därmed förmågan att stötta i beslutsprocessen utifrån ett CFO-perspektiv och kan därigenom bli ett stöd för CFO och övrig ledningsgrupp.