Financial Management

Levererar ökat mervärde till företaget genom effektiv finansiell styrning och rapportering 

De flesta företag lägger mycket tid på att få en så effektiv process som möjligt för finansiell styrning. Trots det upplever många att rapporteringen inte kopplar till företagets valda strategi och att uppföljningen av mätetal inte stöttar den strategiska inriktningen. Även om budgetprocessen förfinas varje år upplevs den ändå som alltför resurs- och tidskrävande i förhållandet till det mervärde som den ger organisationen.

Vad gör Nogap?

Vi stöttar företag utifrån en helhetssyn där människorna i verksamheten och dess processer, information och systemstöd integreras. På det sättet skapas förutsättningar för en finansiell styrning som proaktivt bidrar till att företaget uppnår sina strategiska mål.

Vi hjälper er att skapa en finansiell styrning som ger:

  • Mer förankrade beslutsunderlag för organisation, ledning och styrelse
  • Bättre förståelse i organisationen för verksamhetens mål så att alla drar åt samma håll
  • Tydliga nyckeltalsindikatorer/KPI (Key Performance Indicators) som stöttar vald strategi
  • Mer effektiva processer som är synkroniserade med varandra
  • En teknisk lösning, framtagen med hänsyn tagen till verksamhetens alla delar, så att planering, rapportering och uppföljning underlättas

Genom en förbättrad finansiell styrning förbättras organisationens förmåga att prognostisera, planera och kommunicera. Vi kan bidra till att skapa förutsättningar till en grundtrygghet där människorna i organisationen känner att de har kontroll på läget.

Vi är vana att arbeta med kassaflödesoptimering och har dessutom stor erfarenhet av processförbättringar med syfte att effektivisera exempelvis bokslutsprocessen. Då utgår vi från principerna i Lean Administration för att skapa en effektiv process med värdeskapande flöden.

added-value-ig