Lean administration

Hjälper företag att införa ett värdeskapande flöde som inte slösar med resurserna.

Grunden i Lean utgörs av strävan att eliminera och förebygga ojämnheter, överbelastning och slöseri. På senare år har fler och fler insett att Lean-konceptet är lika användbart inom administration som inom produktion. Lean administration har blivit ett eget begrepp. Vi på Nogap hjälper er att våga ändra systemet för att gå från optimering av resurser till optimering av flöde. Fokus ligger på att skapa ett effektivt flöde genom att öka de värdeskapande aktiviteterna och få ner de icke-värdeskapande till ett minimum. Tänket inom Lean administration är helt i linje med vår strävan att skapa mer ordning och reda.

ig-05

I arbetet använder vi etablerade Lean-verktyg såsom:

  • 5 Varför
  • 5 S (sortera, systematisera, städa, standardisera, skapa vana)
  • PDCA (Plan, Do, Check, Act)
  • Spaghettidiagram
  • Fiskbensdiagram
  • Handlingsplaner
  • Tavelmöten med uppföljning av relevanta mätetal

Vad gör Nogap?

Införande av Lean administration

puzzle-ig

Vi stöttar er i att dokumentera nuvarande tillstånd för att förstå hur verksamheten fungerar just nu. Vi hjälper er gå vidare till att dokumentera framtida tillstånd genom att designa ett dragande värdeflöde som uppfyller en verklig efterfrågan i organisationen. Vi hjälper er att sammanställa handlingsplaner och skapa förutsättningar för genomförande.

Vi genomför arbetet tillsammans med ledning och personal genom intervjuer och kartläggning. Med hjälp av processkartor och konkreta handlingsplaner presenterar vi vad som behöver göras för att komma i mål. Tillsammans lägger vi grunden för ett självförbättrande system av värdeskapande flöden som ökar värdet för kunden, ger bättre arbetsmiljö för medarbetarna och långsiktig framgång för verksamheten.

chain-ig

Lean-utbildning med Lean administrationsspelet

Nogap håller endags-kurser där deltagarna får spela Lean administrationsspelet i flera omgångar. Syftet är att öka upplevelsen och det praktiska lärandet av grundprinciperna inom Lean.

I Lean administrationsspelet får deltagarna anta olika roller och ta initiativ och beslut om kontinuerliga förbättringar. Deltagarna får själva komma fram med lösningar och sen testa dessa i praktiken under ytterligare en spelomgång. Tillämpning av olika leanprinciper varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg.