Verksamhetsgenomlysning – En hälsokontroll av ditt företag

För att en verksamhet ska fungera optimalt behöver ledningen med jämna mellanrum ställa frågorna – ”Hur mår vårt företag och vad kan vi göra bättre?” Alla organisationer bromsas på olika sätt av ineffektiva rutiner och processer, otydliga policys och riktlinjer och bristfällig kommunikation.

Nogap fungerar som rådgivare åt ägare, styrelse och företagsledning i olika strategiska och operativa frågor. Vi hjälper våra kunder att öka mervärdet och reducera risker vid strukturella förändringar så som förvärv och omorganisationer, samt vid genomförande av affärsutvecklingsprojekt. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att jobba med förändringsarbete i olika ledande linjebefattningar samt som projektledare för större förändringsprojekt, i allt ifrån medelstora bolag till stora internationella koncerner.

Vi bygger vår rådgivning utifrån helheten, allt för att vi tillsammans med våra kunder bättre skall kunna prioritera och fokusera resurser på de mest kritiska områdena som skapar störst bestående mervärde. Nogap erbjuder en verksamhetsgenomlysning till ett fast pris. Genomlysningen utgår från ledningens och verksamhetens mål och strategier. Vi kommer till företaget och med utgångspunkt i verksamhetens mål går vi översiktligt igenom flöden, ledningssystem och rutiner. Utifrån den genomgången levererar vi en rapport till ledningen med förslag på fortsatta insatser.

För mer information, kontakta Mari Hellblom mari.hellblom@nogap.se, 070-223 41 43.