Working Capital Management – rörelsekapitaloptimering

Det kapital som finns bundet i rörelsekapital (exempelvis lager, kundfordringar och leverantörsskulder) är ofta den största investering ett bolag gör. Många gånger ser vi att det saknas tydligt ägarskap, nedbrutna mål och kvalitetssäkrad uppföljning, vilket försvårar effektiv styrning. Nogap har verktygen och erfarenheten både från linje- och konsultroller för att optimera rörelsekapitalets storlek utan att äventyra kund- och leverantörsrelationer. Rörelsekapitaloptimering är ett område som kräver en operativ och tvärfunktionell ansats där hela värdekedjan involveras, inte bara ekonomi- och finansfunktionen.

Frigör kassaflöde och öka lönsamheten

Optimering och effektivisering av en verksamhets rörelsekapital resulterar i frigjort kapital, förbättrat kassaflöde och ökad lönsamhet. Erfarenhetsbaserat vet vi att goda förbättringsmöjligheter finns i nästan alla verksamheter och att mer aktiv styrning ofta har en potential att frigöra ca 5-10% av omsättningen med direkt kassaflödes- och kapitalbindningseffekt. Förbättrad process- och kapitaleffektivitet genererar inte bara kassaflöde utan bidrar även till ökad kostnadseffektivitet och intäktsgenerering.

Fokus på operativ process-effektivitet och tydlig styrning

Rörelsekapitalet styrs i huvudsak av hur effektivt man jobbar inom och mellan kärnprocesserna Order-to-cash, Purchase-to-pay och Forecast-to-fulfil.

Lång erfarenhet och beprövad metodik skapar goda resultat

Våra konsulter har lång erfarenhet av Working Capital Management i ett flertal branscher i internationell miljö med mycket goda resultat som följd. Nogap jobbar direkt i verksamheten längs hela värdekedjan och på alla organisatoriska nivåer. Vi skapar bestående förändringar som bygger på handgripligt förbättringsarbete, gemensam målbild, delaktighet och förståelse i det löpande arbetet. Förändringarna blir en del av den dagliga driften som består även efter att projektet har avslutats.

Förbättringsområden och mål förankras i verksamheten

Vi hjälper våra klienter genom olika faser, med analys, planering, praktiskt genomförande och uppföljning baserat på väl beprövad metodik.

Bestående effekter och kontinuerligt förbättringsarbete

Projektet ochvår roll skräddarsys efter era behov. Vi kan erbjuda förändringsledning, analys, coaching och expertis i sakfrågor, Working Capital Manager for hire eller Train-the-trainer-upplägg.