Riskhantering – vad är det?

Med riskhantering menar vi företagsledningens förmåga att utveckla och strukturera en effektiv process för hantering av företagets risker. Processen påverkas av styrelsen, bolagsledningen, aktieägarna och annan personal. En effektiv riskhantering skapar förtroende hos anställda, kunder, aktieägare och allmänhet samtidigt som den ger bolagsledningen en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås. Vi har ett flertal tjänsteområden inom riskhantering men alla handlar i grund och botten om det som är mantrat i vår verksamhet – mer ordning och reda.

Exempel på vårt tjänsteerbjudande:

  • Bolagsstyrning
  • Intern styrning och kontroll
  • Organisationsövergripande riskhantering
  • Verktyg för uppföljning av risker
  • Riskutbildning