Bolagsstyrning – en fråga om styrelsens ansvar

Bolagsstyrning handlar om förhållandet mellan aktieägarna och bolagets styrelse och VD/koncernledning samt företagsmålen. God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt.

ig-riskhantering

I Sverige regleras bolagsstyrningen av Aktiebolagslagen i kombination med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), vilken är ett regelverk för självreglering som ska upprätthålla förtroendet för bolagen hos aktieägarna.

Styrelse har en central roll och styrelseledamöterna har därför ett stort ansvar och omfattningen är kanske större än de själva förstått. Ett exempel är ansvaret för den strategiska riskhanteringen och säkerställande av den interna kontrollmiljön. I styrelseansvaret ligger därför att ifrågasätta hur VD kan säkerställa verksamhetens riskhantering. När brister identifieras som direkt påverkar företagets ekonomi, personal eller förtroendekapital, förbises ofta indirekta konsekvenser för t ex leverantörer, familjer och arbetskamrater. Med tydlig ledning, kompetent personal och effektivt organiserad verksamhet kan risker hanteras och konsekvenser förutses.

Vad gör Nogap?

Vi arbetar utifrån styrelsens ansvar och hjälper till med att skapa en strukturerad kontrollmiljö med nödvändiga styrdokument för säker uppföljning. Proaktiva insatser ger företagen bättre förutsättningar till goda resultat och ökat förtroende på marknaden.