Svensk kod för bolagsstyrning

Behovet av en väl fungerande ägar- och styrningsmodell har under senare år ökat. Ökningen beror till stor del på den bristande riskhanteringen hos flera offentliga och privata verksamheter – något som fått stor uppmärksamhet både i media och inom politiken.

Kravet har därför ökat på att få en striktare styrning, ökad transparens och starkare lagstiftning. I Sverige har vi under 2000-talet kompletterat Aktiebolagslagen med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Den berör idag alla bolag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Enligt Koden framgår bland annat att styrelsen ansvarar för att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och att bolaget följer lagar och regler.

Koden reglerar följande områden:

 • Bolagsstämma
 • Val och arvodering av styrelse och revisor
 • Styrelsens uppgifter
 • Styrelsens storlek och sammansättning
 • Styrelseledamots uppdrag
 • Styrelseordförande
 • Styrelsens arbetsformer
 • Utvärdering av styrelse och verkställande direktör
 • Ersättning till ledande befattningshavare
 • Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll
 • Information om bolagsstyrning