Förordning om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603)

För svensk statsförvaltning trädde en ny förordning om intern styrning och kontroll (Fisken) i kraft från och med den 1 januari 2008 och omfattar omkring femtio av de största myndigheterna.

Regeringen har även beslutat att vissa myndigheter ska ha en internrevision. Dessa myndigheter ska också ha en process för att säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter och mål enligt kraven i myndighetsförordningen. Processen omfattar riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning. De tre momenten ska dokumenteras.

Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) allmänna råd

”Processen för intern styrning och kontroll syftar till att myndighetsledningen fullgör ansvaret för verksamheten. Verksamheten definieras av uppgifter, mål och uppdrag i instruktion, regleringsbrev eller beslut givna i annan ordning från regeringen.

Rimlig säkerhet innebär att en ändamålsenligt utformad och väl införd process för intern styrning och kontroll inte kan garantera fullständig säkerhet.”

Integreras i verksamheten

Intern styrning och kontroll bör integreras i verksamheten och den ska beaktas som integrerad när verksamheten planeras, styrs och följs upp med beaktande av riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och innehållet i dokumentationen.

Vad gör Nogap?

Nogap har stor erfarenhet av anpassningar till gällande regelverk och har kunskap om hur de detaljerade kraven kan tillämpas i praktiken. Vårt riskhanteringsverktyg, Easy To Trust (ETT) kan ses som ett kvalitetssäkringsverktyg som dagligen ger ledningen information om var bristerna i verksamheten finns. Applikationen passar utmärkt att använda till att omsätta revisorernas rapporter över identifierade brister till anpassade verksamhetsnära kontroller.