Sarbanes Oxley Act (SOX)

Störst påverkan på företagen har den del som omfattar kontrollen över den finansiella rapporteringen. Enligt SOX ska företagsledningen identifiera risker inom den finansiella rapporteringen, besluta om kontroller som ska möta dessa risker, dokumentera och testa kontrollerna samt bedöma hur väl de fungerar. Bedömningen ska rapporteras tillsammans med övrig finansiell rapportering. Eventuella materiella svagheter i den interna kontrollen ska även beskrivas.

Erfarenheten har vi hämtat från industrin dels genom att vi själva suttit i linjeverksamhet och arbetat med strategiska mål och risker dels genom att vi som konsulter sedan 2004 jobbat utifrån SOX-regelverket. Efter bland annat Enrons fall 2001 och Worldcoms konkurs 2002 skärptes den amerikanska laggstiftningen och omfattar alla bolag, nationella och internationella, som är noterade på den amerikanska börsen. Lagstiftningen är skarp och de svenska bolagen som är berörda måste kontinuerligt visa att de uppfyller kraven på god intern styrning och kontroll. Den samlade erfarenheten och kompetensen av intern styrning och kontroll ur ett SOX-perspektiv som Nogap har fått sedan 2004 är unik och finns inte något annat konsultföretag.  Under de snart 10 år som gått har vi utvidgat riskperspektivet till att omfatta riskerna inom alla riskområden och utifrån olika regelverk. Det skapar trygghet och förtroend i alla de riskhanteringsfrågor vi hanterar för verksamheter oavsett om det är privat näringsverksamhet, statliga verk eller kommunala bolag.

Vad gör Nogap?

Vi kan utifrån regelverket och vår erfarenhet granska, analysera och utveckla riskorganisationen. Nogap har stor erfarenhet av anpassningar till gällande regelverk och har kunskap om hur de detaljerade kraven kan tillämpas i praktiken. Vårt riskhanteringsverktyg, Easy To Trust (ETT) kan ses som ett komplement för att dagligen ge ledningen information om var bristerna i verksamheten finns. Applikationen passar utmärkt att använda till att omsätta identifierade brister till anpassade verksamhetsnära kontroller.