Affärs- och verksamhetsutveckling

Alla organisationer bromsas på olika sätt av ineffektiva rutiner och processer, otydliga policys och riktlinjer och bristfällig kommunikation. Vi inom Nogap fungerar som rådgivare åt ägare, styrelse och företagsledning i olika strategiska och operativa frågor.

Vi hjälper våra kunder att öka mervärdet och reducera risker vid strukturella förändringar så som förvärv och omorganisationer, samt vid genomförande av affärsutvecklingsprojekt.

Våra medarbetare har lång erfarenhet från att jobba med förändringsarbete i olika ledande linjebefattningar samt som projektledare för större förändringsprojekt i allt ifrån medelstora bolag till stora internationella koncerner.

Vi bygger vår rådgivning utifrån helheten, allt för att vi tillsammans med våra kunder bättre skall kunna prioritera och fokusera resurser på de mest kritiska områdena som skapar störst bestående mervärde.

Exempel på tjänster:

  • Processoptimering och effektivisering
  • Utveckling av ekonomifunktionen
  • Förvärv, omorganisation och restrukturering
  • Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande
  • Verksamhetsgenomlysning

”I interimsrollen som hållbarhetsekonom på Systembolaget har Nogap, genom Anneli af Klerckers höga kompetens och kvalitet i utförandet, bidragit till att utveckla vår hållbarhetsrapportering. Utan Annelis noggrannhet hade vi aldrig lyckats få en så pass bra slutprodukt som den Ansvarsredovisning vi nu fått.”

Cecilia Pinaitis, Projektledare Systembolaget