Internal Control Management

Med Internal Control Management menar vi företagsledningens förmåga att utveckla och strukturera en effektiv process för hantering av företagets risker. Processen påverkas av styrelsen, bolagsledningen, aktieägarna och annan personal. En effektiv riskhantering skapar förtroende hos anställda, kunder, aktieägare och allmänhet samtidigt som den ger bolagsledningen en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås.Vi har ett flertal tjänsteområden inom riskhantering men alla handlar i grund och botten om det som är mantrat i vår verksamhet – mer ordning och reda.

– Bolagsstyrning
– Intern styrning och kontroll
– Organisationsövergripande riskhantering
– Verktyg för uppföljning av risker
– Riskutbildning

Nogaps konsulter har mångårig erfarenhet från flera olika system för Internal Control.

”Nogap has supported Sandvik Group in implementing Internal Control on a global scale. Nogap’s consultants were highly skilled and professional and instrumental to achieve the project objectives. ”

Arun Rathod, Group Internal Control Manager, Sandvik AB