Riskhantering

Med riskhantering menar vi företagsledningens förmåga att utveckla och strukturera en effektiv process för hantering av företagets risker. Basen för företagets riskhantering är de styrande dokument som styrelsen beslutat om. Styrelsen delegerar till VD att införa verksamhetsnära styrdokument och det måste när som helst kunna verifieras att dessa följs. De brister som identifieras ska leda till en handlingsplan och i förlängningen effektiv och hållbar utveckling av verksamheten. När brister identifieras som direkt påverkar företagets ekonomi, personal eller förtroendekapital, förbises ofta indirekta konsekvenser för t ex leverantörer, familjer och arbetskamrater.

Med tydlig ledning, kompetent personal och effektivt organiserad verksamhet kan risker hanteras och konsekvenser förutses. En effektiv riskhantering skapar förtroende hos anställda, kunder, aktieägare och allmänhet samtidigt som den ger bolagsledningen en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås.

Kursinnehåll
Kursen innehåller moment som omfattar:

  • Varför är medvetandet om risker viktigt?
  • Vad är en risk?
  • Exempel på risker och dess möjliga konsekvens
  • Riskanalys & handlingsplan
  • Uppföljning och kontroll

Syfte
Öka medvetandegraden angående olika typer av risker och dess möjliga konsekvenser, samt introducera ett sätt att systematiskt arbeta med riskhantering.

Mål
Deltagarna skall efter genomförd kurs:

  • Ha kännedom om att det finns olika typer av risker och påverkande faktorer
  • Kunna hantera en metod att kartlägga och prioritera risker
  • Ha sett exempel på hur man kan hantera uppföljning och kontroll

Målgrupp
Individer på alla hierarkiska nivåer som behöver en introduktion till riskhantering.

Litteratur
Kompendium

Information om kursen
Antal dagar: 1
Lunch ingår

Anmälan och frågor till utbildning@nogap.se